ขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

เป้าหมายที่นอกเหนือจากความเติบโตแล้ว ความยั่งยืนคือสิ่งที่เราให้ความสําคัญมากที่สุด ดังนั้นโจทย์ ของเรา คือ ทําอย่างไรให้ธุรกิจของเราเคียงคู่อยู่กับสังคมไทย ช่วยเหลือ และ เป็นเครื่องมือที่สําคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้เสีย และฟื้นฟูสินทรัพย์ให้กลับมามีคุณค่าได้อีกครั้งอย่างยั่งยืน เราจึงดําเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด

“จริงใจ จริงจัง ช่วยแก้ไขอย่างยั่งยืน”

ทั้งกับลูกหนี้ พันธมิตร สังคม และประเทศ เพราะเราเชื่อว่า

พื้นฐานของความจริงใจต่อกันในสังคม ถือเป็นเรื่องจําเป็นเป็นอย่างมาก

ในช่วงเวลานี้ โดยเฉพาะลักษณะธุรกิจของเรา

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้ธุรกิจ และสังคมเกิดความยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนองค์กรเพื่อเป็นแนวทางดําเนินธุรกิจ คํานึงถึงประเด็นความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยอาชีวอนามัย ในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจเป็นสําคัญ ทุกกิจกรรมของบริษัทฯ จะต้องคําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน คือ มุ่งผลลัพธ์ที่สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้ แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รักษามาตรฐาน การยอมรับและความน่าเชื่อถือจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้อย่างต่อเนื่อง

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

ด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทตระหนักถึงเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นการลดปริมาณของเสียเป็นสำคัญ โดยบริษัทได้มีการปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ สำนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ด้านสังคม
บริษัทมีเป้าหมายในการซื้อ NPL เพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อช่วยลดปัญญาหนี้เสียในระบบเศรษฐกิจและเพื่อช่วยเหลือลูกค้าให้กลับมามีอิสรภาพทางการเงิน เรานำหนี้เสียดังกล่าวมาพัฒนาให้เป็นสินทรัพย์ที่ดีมีคุณภาพให้กลับมาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้อีกครั้ง โดยดําเนินการตามมาตรการของ ธปท. และมาตรการอื่นๆ ที่ช่วยเหลือลูกหนี้ เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สังคมของประเทศให้เดินต่อไปได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน
การกำกับกิจการ
บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งประมวลจรรยาบรรณของบริษัทฯ นโยบาย ระเบียบประกาศ คำสั่งของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางธรรมาภิบาล

โครงสร้างการดําเนินงานเพื่อความยั่งยืน

บริษัทได้วางกลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืนตามโครงสร้างการดําเนินงานทั้งในด้านการกํากับดูแลกิจการ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม เพื่อผลักดันและบูรณาการการพัฒนาความยั่งยืนให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

Governance
ด้านการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านการกํากับดูแลและการบริหารความเสี่ยงที่เข้มแข็งสนับสนุนแนวทางการปฎิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

Economy
ด้านเศรษฐกิจ

สร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภาคครัวเรือนและประเทศ

Social
ด้านสังคม

มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ทางการเงิน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก

Environment
ด้านสิ่งแวดล้อม

ดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมโดยกําหนดนโยบายสร้างความตระหนัก และส่งเสริมการจัดการด้านพลังงานการจัดการของเสีย การลดก๊าซ เรือนกระจก และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

1. ผู้ถือหุ้น

การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2. พนักงาน

บริษัทมีคณะกรรมการที่ดูแลการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม และส่งเสริมพนักงานให้มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญและเติบโตในสายงานที่รับผิดชอบ

3. ลูกค้า/ลูกหนี้

ช่วยเหลือลูกค้า โดยเน้นการเจรจาเป็นหลักมากกว่ากระบวนการทางกฎหมาย ช่วยเหลือเรื่องปรับโครงสร้างหนี้ให้ลูกหนี้สามารถผ่อนชำระได้โดยไม่รบกวนการดำรงชีพ

4. คู่ค้า

บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อกัน

5. ชุมชน/สังคม

แสดงความรับผิดชอบ และพัฒนาชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง

6. ประเทศ

สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้กลับมาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และมีคุณภาพได้อีกครั้ง

7. คู่แข่งทางการค้า

ส่งเสริมความร่วมมือในกลุ่มธุรกิจ โดยให้ความช่วยเหลือในเรื่องการดำเนินการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่สำคัญต่อการประกอบธุรกิจ

8. เจ้าหนี้

ประเมินผล และวิเคราะห์อันดับเครดิตความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ