21 พฤษภาคม 2567
ความคืบหน้าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท ชโย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
อ่านเพิ่มเติม
17 พฤษภาคม 2567
การจ่ายปันผลระหว่างการ (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤษภาคม 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤษภาคม 2567
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤษภาคม 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤษภาคม 2567
การจ่ายปันผลระหว่างการ
อ่านเพิ่มเติม
08 พฤษภาคม 2567
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
24 เมษายน 2567
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
10 เมษายน 2567
รายงานความคืบหน้าการจาหน่ายหลักประกันผ่านกรมบังคับคดี (ที่มีสาระสาคัญ)
อ่านเพิ่มเติม
04 เมษายน 2567
รายงานสรุปการได้มาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม
03 เมษายน 2567
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
08 มีนาคม 2567
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 การงดจ่ายปันผล และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ (หุ้น IPO) บริษัท ชโย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (CCAP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ CCAP
อ่านเพิ่มเติม