06 กันยายน 2565
กำหนดการใช้สิทธิของ CHAYO-W2
อ่านเพิ่มเติม
05 กันยายน 2565
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
อ่านเพิ่มเติม
11 สิงหาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
อ่านเพิ่มเติม
11 สิงหาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
11 สิงหาคม 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
26 กรกฎาคม 2565
รายงานความคืบหน้าการจำหน่ายหลักประกันผ่านกรมบังคับคดี (ที่มีสาระสำคัญ)
อ่านเพิ่มเติม
22 กรกฎาคม 2565
การซื้อหุ้นของบริษัทย่อย (บริษัท 555 ช้อปปิ้ง จำกัด)
อ่านเพิ่มเติม
22 กรกฎาคม 2565
การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์อายุไม่เกิน 3 ปี
อ่านเพิ่มเติม
12 กรกฎาคม 2565
รายงานความคืบหน้าการจำหน่ายหลักประกันผ่านกรมบังคับคดี (ที่มีสาระสำคัญ)
อ่านเพิ่มเติม
06 กรกฎาคม 2565
หุ้นเพิ่มทุนของ CHAYO เริ่มซื้อขายวันที่ 7 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม
05 กรกฎาคม 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ CHAYO-W2 (F53-5) (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
30 มิถุนายน 2565
รายงานสรุปการได้มาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม