การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1:
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2:
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3:
รายละเอียดเบื้องต้นของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (หุ้น IPO) ของบริษัท ชโย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“CCAP”) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ CCAP (“โครงการ CCAP ESOP”)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4:
ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5:
คำชี้แจงการมอบฉันทะ การลงทะเบียน เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น และการเข้า ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงผ่าน Application IR PLUS AGM
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6:
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7:
รายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระของ บริษัทฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8:
ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9:
การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น
การเสนอวาระการประชุม
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ