ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการดำเนินธุรกิจ เรามีเจตนารมย์ในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการสากล สร้างสรรค์คุณค่าและประโยชน์ระหว่างภาคธุรกิจกับ สังคมควบคู่กัน และน้อมนำ แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมที่บริษัท และบริษัทในเครือ ได้จัดทำอย่างต่อเนื่อง

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย หลักการและแนวปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย แต่ไม่รวมถึงเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติไว้ชัดเจนแล้ว

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ