ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการดำเนินธุรกิจ เรามีเจตนารมย์ในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการสากล สร้างสรรค์คุณค่าและประโยชน์ระหว่างภาคธุรกิจกับ สังคมควบคู่กัน และน้อมนำ แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมที่บริษัท และบริษัทในเครือ ได้จัดทำอย่างต่อเนื่อง

Corporate Governance Code for Listed Companies B.E. 2555 consists of the principles of good corporate governance outlined by Stock Exchange of Thailand, excluding the principles which are explicitly outlined in the law.

Corporate Governance Policy