20 ธันวาคม 2565
รายงานความคืบหน้าการจำหน่ายหลักประกันผ่านกรมบังคับคดี (ที่มีสาระสำคัญ)
อ่านเพิ่มเติม
06 ธันวาคม 2565
กำหนดการใช้สิทธิของ CHAYO-W2
อ่านเพิ่มเติม
01 ธันวาคม 2565
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
23 พฤศจิกายน 2565
รายงานความคืบหน้าการจำหน่ายหลักประกันผ่านกรมบังคับคดี (ที่มีสาระสำคัญ)
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤศจิกายน 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤศจิกายน 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤศจิกายน 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤศจิกายน 2565
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (จ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด) และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (แก้ไข PDF)
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤศจิกายน 2565
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (จ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด) และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
อ่านเพิ่มเติม
03 ตุลาคม 2565
รายงานสรุปการได้มาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม
30 กันยายน 2565
การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า
อ่านเพิ่มเติม
30 กันยายน 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ CHAYO-W2 (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม