03 เมษายน 2567
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
08 มีนาคม 2567
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 การงดจ่ายปันผล และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ (หุ้น IPO) บริษัท ชโย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (CCAP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ CCAP
อ่านเพิ่มเติม
06 มีนาคม 2567
การให้สัตยาบันในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการใช้เงินจากการออกหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 2/2566 (เฉพาะวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อใช้ซื้อหนี้มาบริหารและ/หรือปล่อยกู้ในบริษัทของกลุ่มชโย)
อ่านเพิ่มเติม
05 มีนาคม 2567
กำหนดการใช้สิทธิของ CHAYO-W3
อ่านเพิ่มเติม
23 กุมภาพันธ์ 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
23 กุมภาพันธ์ 2567
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
23 กุมภาพันธ์ 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
อ่านเพิ่มเติม
02 มกราคม 2567
รายงานสรุปการได้มาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม
21 ธันวาคม 2566
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท ชโย แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right)
อ่านเพิ่มเติม
19 ธันวาคม 2566
สรุปข้อสนเทศ
อ่านเพิ่มเติม
19 ธันวาคม 2566
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : CHAYO-W3 เริ่มซื้อขายวันที่ 20 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม
08 ธันวาคม 2566
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม