13 พฤศจิกายน 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566 (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤศจิกายน 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤศจิกายน 2566
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 เกี่ยวกับแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ของบริษัท ชโย แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤศจิกายน 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤศจิกายน 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤศจิกายน 2566
แจ้งเปลี่ยนกำหนดวันใช้สิทธิ CHAYO-W3 ครั้งแรก
อ่านเพิ่มเติม
30 ตุลาคม 2566
หุ้นเพิ่มทุนของ CHAYO เริ่มซื้อขายวันที่ 31 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม
27 ตุลาคม 2566
แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
10 ตุลาคม 2566
การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
10 ตุลาคม 2566
การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า
อ่านเพิ่มเติม
04 ตุลาคม 2566
แจ้งย้ายสำนักงานแห่งใหม่ (ห่างจากสำนักงานเดิมประมาณ 100 เมตร) (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
03 ตุลาคม 2566
แจ้งย้ายสำนักงานแห่งใหม่ (ห่างจากสำนักงานเดิมประมาณ 100 เมตร)
อ่านเพิ่มเติม