30 มิถุนายน 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ CHAYO-W2 (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
28 มิถุนายน 2565
การเพิ่มทุนในบริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย เจวี จำกัด
อ่านเพิ่มเติม
02 มิถุนายน 2565
กำหนดการใช้สิทธิของ CHAYO-W2
อ่านเพิ่มเติม
01 มิถุนายน 2565
หุ้นเพิ่มทุนของ CHAYO เริ่มซื้อขายวันที่ 2 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม
30 พฤษภาคม 2565
แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5) (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
30 พฤษภาคม 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ CHAYO-W1 (F53-5) (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
27 พฤษภาคม 2565
แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
27 พฤษภาคม 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ CHAYO-W1 (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
12 พฤษภาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
อ่านเพิ่มเติม
12 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
12 พฤษภาคม 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
11 พฤษภาคม 2565
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม