11 มกราคม 2565
แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
10 มกราคม 2565
การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
06 มกราคม 2565
การปรับสิทธิของ CHAYO-W1
อ่านเพิ่มเติม
06 มกราคม 2565
การปรับสิทธิของ CHAYO-W2
อ่านเพิ่มเติม
05 มกราคม 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ CHAYO-W2 (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
05 มกราคม 2565
หุ้นเพิ่มทุนของ CHAYO เริ่มซื้อขายวันที่ 6 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม
04 มกราคม 2565
แจ้งการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เกี่ยวกับ การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
30 ธันวาคม 2564
การแต่งตั้งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
30 ธันวาคม 2564
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ CHAYO-W1 (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
30 ธันวาคม 2564
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ CHAYO-W2 (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
30 ธันวาคม 2564
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
อ่านเพิ่มเติม
30 ธันวาคม 2564
รายงานสรุปการได้มาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม