24 กุมภาพันธ์ 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
อ่านเพิ่มเติม
24 กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
24 กุมภาพันธ์ 2566
การจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
อ่านเพิ่มเติม
27 มกราคม 2566
หุ้นเพิ่มทุนของ CHAYO เริ่มซื้อขายวันที่ 30 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม
26 มกราคม 2566
แจ้งการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
26 มกราคม 2566
แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
19 มกราคม 2566
แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
อ่านเพิ่มเติม
10 มกราคม 2566
การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
06 มกราคม 2566
การปรับสิทธิของ CHAYO-W2
อ่านเพิ่มเติม
30 ธันวาคม 2565
รายงานสรุปการได้มาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม
30 ธันวาคม 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ CHAYO-W2 (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
27 ธันวาคม 2565
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม