02 ตุลาคม 2566
รายงานสรุปการได้มาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม
27 กันยายน 2566
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม
06 กันยายน 2566
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
25 สิงหาคม 2566
แจ้งแต่งตั้ง รักษาการ CFO
อ่านเพิ่มเติม
10 สิงหาคม 2566
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (จ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด) การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHAYO-W3) และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566
อ่านเพิ่มเติม
10 สิงหาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
10 สิงหาคม 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
10 สิงหาคม 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
อ่านเพิ่มเติม
03 กรกฎาคม 2566
รายงานสรุปการได้มาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม
22 มิถุนายน 2566
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ CHAYO-W2 (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
30 พฤษภาคม 2566
หุ้นเพิ่มทุนของ CHAYO เริ่มซื้อขายวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม
26 พฤษภาคม 2566
แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม