25 พฤษภาคม 2566
29 พฤษภาคม 2566 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ CHAYO-W2
อ่านเพิ่มเติม
16 พฤษภาคม 2566
แจ้งอนุมัติการเพิ่มทุนบริษัทย่อย (บริษัท ชโย แคปปิตอล จำกัด)
อ่านเพิ่มเติม
11 พฤษภาคม 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
อ่านเพิ่มเติม
11 พฤษภาคม 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
11 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤษภาคม 2566
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
08 พฤษภาคม 2566
แจ้งการลาออก (ย้ายจากบริษัทแม่ไปบริษัทลูก) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีการเงิน (CFO)
อ่านเพิ่มเติม
03 พฤษภาคม 2566
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ CHAYO-W2 (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
03 พฤษภาคม 2566
การปรับสิทธิของ CHAYO-W2
อ่านเพิ่มเติม
02 พฤษภาคม 2566
รายงานความคืบหน้าการจำหน่ายหลักประกันผ่านกรมบังคับคดี (ที่มีสาระสำคัญ)
อ่านเพิ่มเติม
26 เมษายน 2566
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม
25 เมษายน 2566
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ CHAYO-W2
อ่านเพิ่มเติม