19 เมษายน 2566
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ CHAYO-W2
อ่านเพิ่มเติม
12 เมษายน 2566
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
อ่านเพิ่มเติม
12 เมษายน 2566
แจ้งการลาออกของ CFO
อ่านเพิ่มเติม
05 เมษายน 2566
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
31 มีนาคม 2566
รายงานสรุปการได้มาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม
31 มีนาคม 2566
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ CHAYO-W2 (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
17 มีนาคม 2566
การจำหน่ายหุ้นในบริษัทย่อยและการลงทุนในธุรกิจใหม่และการให้เงินกู้ยืมแก่ บริษัท 555 ช้อปปิ้ง จำกัด
อ่านเพิ่มเติม
07 มีนาคม 2566
กำหนดการใช้สิทธิของ CHAYO-W2
อ่านเพิ่มเติม
03 มีนาคม 2566
การปรับวงเงิน (หรือเกลี่ยวงเงิน) จากการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 เพื่อใช้ในการซื้อหนี้เพิ่มเติมและการให้สัตยาบันการใช้เงินเพื่อใช้ในการซื้อหนี้เพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
01 มีนาคม 2566
การจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
27 กุมภาพันธ์ 2566
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว) - แก้ไขงบกระแสเงินสดและหมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตัวอักษรสีน้ำเงิน)
อ่านเพิ่มเติม
24 กุมภาพันธ์ 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
อ่านเพิ่มเติม