รายได้จากการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย : ร้อยละ
รายการ 2558 2559 2560 ไตรมาสที่ 3/2561
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 295.44 307.42 415.48 853.77
หนี้สินรวม 90.78 31.90 82.26 111.78
ส่วนของผู้ถือหุ้น 204.66 275.52 333.22 727.00
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว       280.00
รายได้รวม 141.23 197.14 205.98 188.20
กำไรสุทธิ 68.94 70.89 58.24 64.39
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.1786 0.1688 0.1387 0.12
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 26.16 23.52 16.11 12.04
ROE(%) 34.32 29.53 19.13 10.88
อัตรากำไรสุทธิ(%) 47.78 35.83 28.20 34.21