รายได้จากการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
รายการ 2558 2559 2560 2561 2562 Q3'63
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 295.44 307.42 415.48 828.82 1,824.82 2,080.50
หนี้สินรวม 90.78 31.90 82.26 65.56 822.87 985.48
ส่วนของผู้ถือหุ้น 204.66 275.52 333.22 748.28 987.36 1,079.52
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว       280.00 315.00 336.00
รายได้รวม 141.23 197.14 205.98 264.61 317.91 378.73
กำไรสุทธิ 68.94 70.89 58.24 85.46 111.43 119.00
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.1786 0.1688 0.1387 0.16 0.18 0.18
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 26.16 23.52 16.11 17.57 10.55 10.17
ROE(%) 34.32 29.53 19.13 15.80 12.84 13.53
อัตรากำไรสุทธิ(%) 47.78 35.83 28.20 32.30 35.05 31.42