นายธีรณัฎฐ์ ตั้งสถาพรพงษ์
ตำแหน่งงาน
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ประวัติการศึกษา
 • พ.ศ. 2537 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2545 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2547 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • พ.ศ. 2551 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน (ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา)
 • พ.ศ. 2539 - 2542

  นักวิเคราะห์หุ้น, บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด (มหาชน)

 • พ.ศ. 2542 - 2545

  ผู้จัดการกองทุน, บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด (มหาชน)

 • พ.ศ. 2545 - 2553

  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน, บริษัท วัฒนเชิดชู จำกัด

 • พ.ศ. 2553

  ผู้อำนวยการด้านวาณิชธนกิจ, บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซิมิโก้ จำกัด

 • พ.ศ. 2553 - 2554

  ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน, บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

 • พ.ศ. 2554 - 2558

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน, บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

 • พ.ศ. 2558 - 2559

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด

 • พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน

  กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, กรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 • พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ, บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

 • พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

  กรรมการ, บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

  กรรมการ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน, บริษัท ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จำกัด

 • พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

  กรรมการ, บริษัท ไซแมท เลเบล จำกัด

  กรรมการ, บริษัท ฮินซิตซุ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด