นางรสพร สุขสมพร
ตำแหน่งงาน
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
ประวัติการศึกษา
 • พ.ศ. 2519 ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2524 ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน (ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา)
 • พ.ศ. 2546 - 2549

  ผู้อำนวยการกอง - ผู้บริหารระดับกลาง, กรมบังคับคดี

 • พ.ศ. 2551

  ผู้ตรวจการบังคับคดี ผู้บริหารระดับกลางและผู้เชี่ยวชาญ, กรมบังคับคดี

 • พ.ศ. 2551 - 2555

  ผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับคดี ล้มละลาย, กรมบังคับคดี

 • พ.ศ. 2555 - 2556

  ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ อำนวยการระดับสูง, กรมบังคับคดี

 • พ.ศ. 2556 - 2558

  รองอธิบดี, กรมบังคับคดี

 • พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน

  กรรมการบริษัท, บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 • พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน

  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)