นางพิมพ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา
ตำแหน่งงาน
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการผู้จัดการ สายสนับสนุนบริหาร
ประวัติการศึกษา
 • พ.ศ. 2536 ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • พ.ศ. 2548 ประกาศนียบัตรการประเมินราคาทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2549 ปริญญาโท สาขาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2559 ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน (ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา)
 • พ.ศ. 2546

  เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เครือซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

 • พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน

  กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริหาร, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ รักษาการกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)