บริษัท ชโย พร็อพเพอตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท ชโย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด

เป็นบริษัทย่อย ที่บริหารงานภายใต้ บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ให้บริการติดตามทวงถามหนี้ เร่งรัดหนี้ จนถึงประมูลซื้อหนี้ เชี่ยวชาญในการให้บริการติดตามทวงถามหนี้ในกลุ่มธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม นอกจากนี้ยังให้บริการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งประเภทที่มีหลักประกัน และไม่มีหลักประกันที่ประมูลซื้อได้จากบริษัททั่วไปที่ไม่ใช่สถาบันการเงินและไม่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

เจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้

ให้บริการระบบข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) ผ่านทางระบบโทรศัพท์เพื่อแจ้งข้อมูลต่าง ๆ และขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า และให้บริการติดตามทวงถามหนี้ให้กับบริษัทเอกชนทั่วไป รวมถึงติดตามและทวงถามหนี้ให้กับบริษัทในเครือด้วย