10 สิงหาคม 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
อ่านเพิ่มเติม
10 สิงหาคม 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม
10 สิงหาคม 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
26 กรกฎาคม 2561
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
อ่านเพิ่มเติม
13 กรกฎาคม 2561
การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารสินทรัพย์ (แทนที่ลาออกไป)
อ่านเพิ่มเติม
10 กรกฎาคม 2561
การเปลี่ยนชื่อ การเพิ่มวัตถุประสงค์ การเพิ่มทุนของบริษัทลูก "บริษัท ชโย คอลเซ็นเตอร์ จำกัด" เพื่อทำธุรกิจการให้กู้ยืมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและการจัดตั้งบริษัทย่อย (70:30) ใหม่เพื่อขอใบอนุญาตในการทำธุรกิจปล่อยสินเชื่อ
อ่านเพิ่มเติม
02 กรกฎาคม 2561
รายงานสรุปการได้มาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
อ่านเพิ่มเติม
30 พฤษภาคม 2561
แจ้งลงนามในสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้ด้อยคุณภาพกับธนาคาร ยูโอบี
อ่านเพิ่มเติม
15 พฤษภาคม 2561
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤษภาคม 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤษภาคม 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤษภาคม 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม