13 ธันวาคม 2561
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
22 พฤศจิกายน 2561
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2562 , การออกหุ้นกู้ (ไม่เกิน 1.250 ลบ.) , การเพิ่มทุน (GM-PP)
อ่านเพิ่มเติม
22 พฤศจิกายน 2561
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2562 , การออกหุ้นกู้ (ไม่เกิน 1.250 ลบ.) , การเพิ่มทุน (GM-PP)
อ่านเพิ่มเติม
21 พฤศจิกายน 2561
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2561
อ่านเพิ่มเติม
14 พฤศจิกายน 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม
13 พฤศจิกายน 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
อ่านเพิ่มเติม
13 พฤศจิกายน 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
13 พฤศจิกายน 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม
18 ตุลาคม 2561
การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า
อ่านเพิ่มเติม
28 กันยายน 2561
รายงานสรุปการได้มาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
อ่านเพิ่มเติม
21 กันยายน 2561
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
อ่านเพิ่มเติม
10 สิงหาคม 2561
การเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของ บริษัท ชโย เงินกู้ จำกัด
อ่านเพิ่มเติม